O mnie

Piotr Korzeniowski

radca prawny, nauczyciel akademicki

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wielokrotnie otrzymywał stypendia naukowe za wyniki w nauce. Pracę magisterską pt. Konkurencja w sektorze energetycznym obronił w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na ocenę bardzo dobrą, a następnie uzyskał dyplom magistra prawa z wynikiem bardzo dobrym.

Ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest w trakcie przewodu doktorskiego. Tytuł jego rozprawy doktorskiej brzmi: Koncesja w sektorze elektroenergetycznym (zagadnienia publicznoprawne).

Odbył półroczny staż naukowy w ramach programu International Energy Law na Ruhr-Universität Bochum w Institut für Berg- und Energierecht.

Ukończył 3,5 letnią aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie (lata 2007–2011), zdał egzamin radcowski (2011), a następnie po złożeniu ślubowania został wpisany na listę radców prawnych (nr wpisu KR-1986).

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kancelariach prawnych oraz Zespole Radców Prawnych Urzędu Miasta Krakowa. Jest Członkiem rady nadzorczej oraz Członkiem komitetu audytu notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jednego z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej.

Jest nauczycielem akademickim oraz wykładowcą na studiach podyplomowych. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie z zakresu m.in. prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Jest autorem szeregu publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego, prawa energetycznego, prawa konkurencji i regulacji sektorów infrastrukturalnych. Uczestniczył w wielu konferencjach i seminariach wygłaszając referaty m.in. z prawa energetycznego. Odbył liczne szkolenia zawodowe organizowane zarówno przez organy samorządu radców prawnych, jak i inne jednostki (m.in. dotyczące funkcjonowania komitetów audytu w podmiotach nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości finansowej w spółkach kapitałowych).